Estimates the warehousing temporarily

How to deal with Estimates the warehousing temporarily